1. Home
 2. Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

KDCP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:


§1

Cel Polityki Prywatności

 

W związku z usługami świadczonymi przez KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego  i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o.o. (dalej zwana: „Kancelaria” lub „Administrator”) zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE z 2016 r. Nr 119), (dalej zwane „RODO”) i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. W związku z powyższym celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

§2

Administrator danych osobowych

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego  i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142A,  NIP: 5272735327 REGON: 361372087, KRS: 0000555501.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: kancelaria@kdcp.pl lub za pośrednictwem poczty pod adresem: KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego  i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o.o. , 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142A.

 

§3

Cele i podstawy przetwarzania

 

 1. W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku ze świadczonymi przez niego usługami.
 2. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną, Administrator może żądać podania danych osobowych w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej ze świadczeniem usług przez Administratora.
 3. Dane przekazywane w ramach korespondencji e-mailowej, drogą tradycyjną lub telefonicznie mogą być też przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Taka sytuacja zachodzi w szczególności, gdy zwrócą się Państwo do Administratora w celu nawiązania współpracy, np. w zakresie udzielenia porady prawnej.
 4. W razie zbierania danych dla celów związanych z zawarciem lub wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, najpóźniej w momencie zawierania umowy.
 5. W związku ze świadczeniem usług, Administrator zbiera dane osobowe również podczas spotkań w siedzibie Spółki, w związku z organizowanymi szkoleniami, a także na  innych podobnych wydarzeniach organizowanych przez Administratora, jak również podczas wymiany wizytówek służbowych, w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego związanego z przedstawianiem aktualnych ofert lub promocji usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub Państwa zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych związane jest z rekrutacją lub wykonywaniem obowiązków pracodawcy, informacje dotyczące tego przetwarzania umieszczane są w treści danych ogłoszeń, zaś pracownikom podawane są w sposób przyjęty według wewnętrznych procedur Administratora.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale z reguły niezbędne, np. do zawarcia umowy i jej prawidłowego wykonania, jak też do wykonania czynności przed zawarciem umowy, np. w celu umożliwienia kontaktu z Państwem. Konsekwencją niepodania danych może być w szczególności brak możliwości nawiązania współpracy lub brak możliwości prawidłowego wykonania umowy. Podanie niektórych danych może też wynikać z przepisów prawa.

 

§4

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 

 1. Strony internetowe Administratora mogą zezwalać na zbieranie informacji o aktywności Użytkowników obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics), reklamowych (np. Google AdSense) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. Linkedln.com), jak również w celu prowadzenia kampanii reklamowej (np. Google Adwords). W powyższych przypadkach Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Dane mogą być ujawnione, w tym powierzone do przetwarzania, innym zewnętrznym podmiotom, w tym obsługującym systemy informatyczne oraz zewnętrzne systemy komunikacji (np. poczta e-mail) i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe oraz agencjom marketingowym. Odbiorcami danych mogą być w szczególności organy władzy publicznej i sądy oraz osoby i podmioty, przeciwko którym dochodzone mogą być roszczenia lub egzekwowane prawa związane z wykonywaniem umowy lub podejmowaniem innych czynności związanych ze współpracą z Państwem. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich, chyba że zajdzie taka potrzeba w szczególności w związku z wykonywaniem umowy na Państwa rzecz. Wówczas zostaną Państwo o tym poinformowani.
 3. Inne ujawnienie danych osobowych właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

§5

Obszar przetwarzania, profilowanie

 

 1. Państwa dane mogą być są przekazywane do podmiotów znajdujących się poza Unią Europejską, w szczególności wyżej wymienionym dostawcom usług. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich (znajdujących się poza UE/EOG) Kancelaria stosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
 2. Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania, jak też żadnej innej formy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

§6

Okres przetwarzania

 

 1. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, a ponadto może wynikać z przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. 
 2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. 
 3. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. 
 4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych dołączaną do umowy. Co do zasady, mogą one być wówczas przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres 7 lat od końca roku, w którym wygasła w/w umowa, przy czym 6 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (z zastrzeżeniem wyjątków), zaś dodatkowy rok jest na wypadek zgłoszenia roszczeń w ostatniej chwili lub problemów z doręczeniem, natomiast liczenie od końca roku służy ułatwieniu zarządzania danymi z umów kończących się w danym roku. 
 5. Dane przetwarzane przed zawarciem umowy są na Państwa żądanie przetwarzane w celu jej zawarcia do czasu lub zakończenia kontaktu związanego z chęcią jej zawarcia.
 6. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie wskazanego okresu dane będą nieodwracalnie usuwane.

 

§7

Prawa osób, których dane są  przetwarzane

 

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator po uzyskaniu zgłoszenia przekazuje informacje o przetwarzaniu danych, w tym o (i)celach i podstawach prawnych przetwarzania, (ii)zakresie posiadanych danych, (iii) podmiotach, którym są ujawniane dane oraz (iv) planowanym terminie ich usuwania.
  2. prawo do sprostowania danych - Administrator na żądanie osoby, której dane dotyczą usuwa ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych, ewentualnie uzupełnia je w przypadku, kiedy są niekompletne;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania - Administrator w przypadku zgłoszenia naruszenia, zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych oraz ich przechowywania, dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopie przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej, a w przypadku kolejnego wniosku o wydanie kopii dokumentów, Administrator poinformuje o konieczności dokonania opłaty zależnej od ilości wykonanych kopii;
  5. prawo usunięcia danych - Administrator, na żądanie osoby której dane dotyczą, usunie jej dane, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane.
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych - Administrator wydaje dostarczone dane osobowe w zakresie, w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, w formie pozwalającej na ich odczyt przez komputer. Zgodnie z rozporządzeniem istnieje możliwość przesłania tych danych innemu podmiotowi, pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i innego podmiotu.
  7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego – osoba, której dane osobowe są przetwarzane u Administratora, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jej danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  8. prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane osobowe są przetwarzane u Administratora, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją; sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
  9. prawo do skargi – osoba, której dane dotyczą, w sytuacji uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych;
  10. prawo do cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania przez Administratora danych na podstawie udzielonej zgody, osoba której dane są przetwarzane, może w każdej chwili cofnąć tę zgodę, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
  11. prawo do bycia zapomnianym – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe; obowiązek ten powstaje, gdy zachodzi jedna z poniższych sytuacji:
   1. dane osobowe nie są już Administratorowi niezbędne,
   2. została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
   3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw co do ich przetwarzania,
   4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, można złożyć w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@kdcp.pl. Odpowiedz zostanie udzielona w formie pisemnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy wniosek został złożony w formie e-mailowej i zażądano przekazania odpowiedzi w formie e-mailowej, w terminie 1 miesiąca od wpłynięcia wniosku. Administrator ma prawo wydłużyć rozpoznanie wniosku do 2 miesięcy przez powiadomienie o tym osoby, przed końcem pierwszego miesiąca terminu.