1. Home
  2. Blog
  3. Ładowanie pojazdów elektrycznych jako dostawa towarów na gruncie VAT
ladowanie-pojazdow

Ładowanie pojazdów elektrycznych jako dostawa towarów na gruncie VAT

Wyrok TSUE w sprawie C-282/22

20 kwietnia 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne skierowane przez Naczelny Sąd Administracyjny, wskazując że czynności składające się na ładowanie pojazdów elektrycznych stanowią na gruncie VAT świadczenie złożone, którego głównym elementem jest dostawa energii elektrycznej. Stanowisko TSUE niesie za sobą praktyczne konsekwencje dla podatników VAT uczestniczących w obrocie takimi czynnościami.  

 

1. Praktyka opodatkowania VAT ładowania pojazdów elektrycznych przed wyrokiem TSUE

W wydawanych przez organy podatkowe interpretacjach indywidualnych, czy też wiążących informacjach stawkowych (WIS) dominowało dotychczas stanowisko, zgodnie z którym ładowanie samochodów elektrycznych stanowi dostawę towarów na gruncie VAT.  Niemniej, tak prezentowany pogląd nie zawsze znajdował aprobatę wśród podatników, którym niekiedy przyznawały rację również wojewódzkie sądy administracyjne. Przykładowo, WSA w Warszawie w wyroku z 12 marca 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 1835/18) uznał, że w sytuacji wykonywania czynności związanych z ładowaniem mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym obejmującym usługę w postaci udostępnienia ładowarki jako element dominujący, wraz z niezbędnym wsparciem technicznym do ładowania pojazdów (a nie z dostawą energii).

 

Wskazane wyżej rozbieżności doprowadziły do skierowania przez Naczelny Sąd Administracyjny pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ukierunkowanego na rozstrzygnięcie, czy świadczenie obejmujące udostępnienie urządzeń do ładowania, zapewnienie przepływu elektrycznej do akumulatorów pojazdu, niezbędne wsparcie techniczne, udostępnienie specjalnej platformy/ strony internetowej/ aplikacji, stanowi na gruncie przepisów unijnych o VAT dostawę towarów czy świadczenie usług.

 

2. Stanowisko TSUE

W odpowiedzi na zapytanie NSA, Trybunał w wyroku z 20 kwietnia 2023 r. wskazał, że w rozumieniu „Dyrektywy VAT”, jedno świadczenie składające się z:

  • udostępnienia urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych (w tym integracji ładowarki z systemem operacyjnym pojazdu),
  • zapewnienia przepływu energii elektrycznej o odpowiednio dostosowanych parametrach do akumulatorów tego pojazdu,
  • niezbędnego wsparcia technicznego dla zainteresowanych użytkowników oraz
  • udostępnienia aplikacji informatycznych umożliwiających zainteresowanemu użytkownikowi rezerwację konektora, podgląd historii transakcji oraz wpłatę środków gromadzonych w portfelu cyfrowym celem wykorzystania do płatności za ładowanie stanowi dostawę towarów na gruncie VAT. 

Trybunał podkreślił, że świadczeniem głównym jest dostarczenie energii elektrycznej do pojazdu elektrycznego, zaś czynności pomocnicze, które towarzyszą tej transakcji, nie powodują zmiany jej kwalifikacji. Elementy pomocnicze są nierozerwalnie związane ze sprzedażą, jednak nie można uznać, aby stanowiły one cel sam w sobie. Traktować je należy jako środek służący do jak najlepszego skorzystania z dostawy energii elektrycznej niezbędnej do napędu pojazdu. 

 

Praktyczny wymiar wyroku TSUE

Przedmiotowy wyrok ma praktyczny wpływ na zagadnienia z zakresu opodatkowania VAT czynności związanych z ładowaniem pojazdów elektrycznych, m.in. w zakresie:

  • miejsca opodatkowania VAT czynności wykonywanych na rzecz zagranicznego nabywcy (przepisy w tym zakresie dla dostawy towarów różnią się od tych dla świadczenia usług i konsekwentnie może pojawić się konieczność opodatkowania czynności polskim VAT),
  • obowiązku podatkowego w VAT (dla dostawy energii elektrycznej stosuje się przepisy szczególne, które zasadniczo skutkują powstaniem obowiązku podatkowego w momencie wystawienia faktury),
  • sposobu fakturowania (jako świadczenie złożone z elementem dominującym w postaci dostawy towarów).

 

Jeżeli chcieliby Państwo skonsultować aspekty podatkowe związane ze stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami