1. Home
  2. Blog
  3. Odwrotne obciążenie w VAT w zakresie sprzedaży gazu i energii elektrycznej a posiadanie koncesji przez nabywcę
Odwrotne obciążenie w VAT w zakresie sprzedaży gazu i energii elektrycznej a posiadanie koncesji przez nabywcę

Odwrotne obciążenie w VAT w zakresie sprzedaży gazu i energii elektrycznej a posiadanie koncesji przez nabywcę

Od 1 kwietnia 2023 r. obowiązują tymczasowe przepisy obligujące do stosowania tzw. odwrotnego obciążenia w VAT w odniesieniu do niektórych transakcji w zakresie energii elektrycznej, gazu i uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Warunki, których spełnienie zobowiązuje sprzedawcę do wystawienia faktury z zastosowaniem „odwrotnego obciążenia” oraz nabywcę do rozliczenia VAT należnego z takiej faktury zostały wskazane w art. 145e ustawy o VAT.  

Jednym z takich warunków w zakresie dostaw gazu i energii elektrycznej jest występowanie nabywcy jako podatnik zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,, którego główna działalność w odniesieniu do nabywania gazu lub energii elektrycznej polega na ich odprzedaży i którego własne zużycie tych towarów jest nieznaczne (art. 145e ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Ocena spełnienia przedmiotowego warunku rodzi wątpliwości podatników, w szczególności w sytuacji posiadania przez nabywcy koncesji umożliwiającej obrót tymi towarami.

Zgodnie bowiem z art. 145e ust. 2 pkt 5 ustawy o VAT, za nabywcę, o którym mowa w art. 145e ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, uważa się w szczególności podatnika zarejestrowanego zgodnie z art. 96 ust. 4, posiadającego koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, umożliwiającą obrót wspomnianymi towarami. Taka konstrukcja przepisów rodzi wątpliwości podatników, czy w przypadku nabywcy posiadającego wspomnianą koncesję nadal należy weryfikować okoliczności wskazane w cytowanym wyżej art. 145e ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Wskazane wyżej zagadnienie było przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 czerwca 2023 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.226.2023.2.RG, dotyczącej stanu faktycznego, w którym wnioskodawca zawierał z podmiotami zewnętrznymi umowy na zakup energii elektrycznej oraz gazu i następnie wykorzystywał te towary do prowadzenia podstawowej działalności produkcyjnej, jak również (w niewielkiej części) odsprzedawał je posiadając odpowiednią koncesję na obrót. Wnioskodawca dążył we wniosku do ustalenia m.in., czy posiadanie koncesji przez nabywcę jest wystarczające do uznania, że spełniony został warunek z art. 145e ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiadając na powyższą wątpliwość Wnioskodawcy uznał, że samo posiadanie przez nabywcę koncesji, o której mowa w art. 145e ust. 2 pkt 5 ustawy o VAT nie wystarczy do spełnienia warunku z art. 145e ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT,          gdyż w pierwszej kolejności niezbędne pozostaje spełnienie kryterium nieznacznego zużycia towarów. Zatem w ocenie organu podatkowego okoliczność, że nabywca posiada koncesję na obrót energią elektryczną lub gazem, nie może niejako „automatycznie” przesądzać o spełnieniu warunku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia odnoszącego się do nabywcy.

Podobne stanowisko Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyjął również w interpretacji z 27 czerwca 2023 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.308.2023.1.JSZ oraz interpretacji z 3 października 2023 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.381.2023.2.AKA.