1. Home
  2. Blog
  3. Skład VAT – nowa koncepcja w polskim porządku prawnym
sklad-vat

Skład VAT – nowa koncepcja w polskim porządku prawnym

Ministerstwo Finansów ogłosiło koncepcję składu VAT, a także konsultacje dotyczące wdrożenia tej instytucji do polskiego porządku prawnego.

Opinie na temat proponowanych założeń funkcjonowania składu VAT można zgłaszać do 3 kwietnia 2023 r.

 

Na czym będzie polegało uproszczenie rozliczeń w składzie VAT?

Celem wprowadzenia koncepcji składu VAT jest wsparcie handlu międzynarodowego. Podatnik sprzedając towary, które w ramach tej transakcji będą wprowadzane do składu, zastosuje stawkę 0% VAT, pod warunkiem, że nabywca potwierdzi objęcie towarów procedurą składu VAT, a dostawca wystawi fakturę w systemie KSEF. 

 

Korzyść w postaci lepszej płynności finansowej odczują przede wszystkim eksporterzy i dokonujący wewnątrzwspólnotowych dostaw. W tej chwili kupując towary w kraju płacą VAT w ich cenie, a następnie odliczają go w deklaracji. Gdy towary są przeznaczone głównie do sprzedaży poza Polską, czyli opodatkowanej stawką 0% VAT, nie mają możliwości wykazania i następnie obniżenia podatku należnego. Jedynym sposobem efektywnego odzyskania VAT uiszczonego w cenie produktu jest regularne wnioskowanie o zwrot nadwyżki podatku naliczonego i – dłuższe lub krótsze – oczekiwanie na ten zwrot. Nabycie towarów do składu VAT wyeliminuje występowanie nadwyżki VAT naliczonego i zamrożenie środków w oczekiwaniu na zwrot podatku.

 

Gdy towary będą już w składzie VAT, możliwe będzie dokonywanie na nich usług. Muszą być to jednak czynności bezpośrednio związane z towarami takie jak np. sortowanie, przeładunek, pakowanie, czynności konserwacyjne. Usługi te, podobnie jak dostawa towarów do składu, będą opodatkowane stawką 0%. Zerową stawkę VAT zastosuje także podatnik, który będzie wprowadzał do składu VAT towary w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia. 

 

Pozwolenie na prowadzenie składu VAT

Według wstępnych założeń skład VAT musi się znajdować w miejscu będącym jednocześnie składem celnym. Dla prowadzących obecnie składy celne oznacza to możliwość rozszerzenia posiadanych pozwoleń.

 

Natomiast pozostali przedsiębiorcy, którzy chcieliby rozpocząć prowadzenie składu VAT – na własne potrzeby lub usługowo – powinni w pierwszej kolejności uzyskać pozwolenie na prowadzenie składu celnego. Organy celne zwykle oczekują od prowadzącego skład celny złożenia zabezpieczenia generalnego, co także wymaga uprzedniego pozwolenia. Oznacza to, że przed złożeniem wniosku o prowadzenie składu VAT konieczne jest co najmniej jednego, a najprawdopodobniej dwóch pozwoleń poprzedzonych postępowaniami celnymi.

 

Te kroki warto podjąć z odpowiednim wyprzedzeniem. Gdy wprowadzenie składu VAT dojdzie do skutku, należy się spodziewać większego zainteresowania zakładaniem składów VAT, a więc także większym obłożeniem organów celno-skarbowych i wydłużonym czasem wydawania decyzji.

 

Kto będzie mógł skorzystać?

Obejmujący towary procedurą składu VAT nie musi być jednocześnie posiadaczem pozwolenia na prowadzenie składu VAT. Można nabywać towary ze stawką 0% korzystając ze składu VAT innego podmiotu, należy się wtedy jednak liczyć z wyższymi kosztami magazynowania i obsługi logistycznej oraz celno-podatkowej (na posiadaczu składu będą ciążyć dodatkowe obowiązki i solidarna odpowiedzialność za rozliczenie VAT od ubytków powstałych w trakcie składowania).

 

Korzystający ze składu VAT innego podmiotu musi jednak uzyskać pozwolenia na korzystanie z procedury składu VAT (odrębne od pozwolenia na prowadzenie składu VAT), co będzie się wiązało ze spełnieniem określonych warunków, m.in. w zakresie wypłacalności i niekaralności.

 

Co nie będzie obejmowane procedurą składu VAT?

Na tą chwilę Ministerstwo Finansów zakłada, że procedura składu VAT nie jest skierowana do nabywców towarów akcyzowych. Procedurą nie zostaną także objęte towary zużywane w składzie lub dostarczane do składu w ramach sprzedaży detalicznej. Założenia nie przewidują także możliwości sprzedaży towarów w składzie VAT (w przeciwieństwie do składu celnego, w którym możliwa jest dostawa B2B). Taka sprzedaż będzie oznaczała zakończenie procedury składu VAT i opodatkowanie dostawy na zasadach ogólnych.

 

Zakończenie procedury składu VAT

W momencie wyprowadzenia towarów ze składu podatnik rozpozna i uiści VAT bezpośrednio do organu podatkowego. Podatek będzie jednoczenie stanowił VAT naliczony, podlegający odliczeniu w JPK_V7M. Podstawę opodatkowania będzie tożsama z podstawą opodatkowaną 0% w chwili wprowadzenia  towarów do składu, powiększoną o wartość ewentualnych usług dokonywanych na towarach w składzie. 

 

Ministerstwo Finansów wskazuje, że po spełnieniu pewnych warunków możliwe będzie także uproszczenie, polegające na braku zapłaty podatku i rozliczenie VAT wyłącznie w deklaracji – zapewne analogicznie do mechanizmu z art. 33a ustawy o VAT. Na tą chwilę nie przedstawiono jednak dalszych szczegółów.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w konsultacjach lub rozważają stosowanie procedury składu VAT w ramach prowadzonej działalności – zapraszamy do kontraktu.